Avtalsbilagor

Rättsinformation på nya media

Stiftelsen skall verka för att rättsinformation i växande utsträckning blir tillgänglig för rättslivet med användning av informationsteknologins nya möjligheter. Härvid skall stiftelsen fullfölja det arbete med externt tillgängliga rättsliga informationssökningssystem som har behandlats inom arbetsgruppen för rättsinformation (RIA). Stiftelsen skall verka för god kontinuitet i utvecklingen av det rättsliga datorlagrade materialet.

Detta innebär framför allt att stiftelsen under den närmaste framtiden aktivt bör verka för att stödja verksamheten med Rättsdata och Förvaltningsdata – ofta betecknade Rättsbanken – den samling av rättskällematerial m.m. som under flera år byggts upp av myndigheter och DAFA DATA AB. Stiftelsen bör fullfölja detta syfte t.ex. genom att bistå med kontakter med nya användargrupper, att ta initiativ till att nytt material tillförs Rättsbanken och att tillgången till sådant material som redan finns i baserna tryggas och förbättras.

Stiftelsen bör även verka för att andra rättsliga informationssökningssystem utvecklas och blir kända bland olika användargrupper. Däremot bör stiftelsen inte, i varje fall inte under överskådlig framtid, själv engagera sig i att bygga upp och marknadsföra juridiska databaser. Stiftelsen bör alltså i första hand sträva efter att behov av datoriserade juridiska informations- sökningstjänster täcks genom insatser av andra. Stiftelsen bör framför allt ägna sina krafter åt att stödja sådana informationssökningstjänster över vilka stiftelsen kan utöva inflytande i frågor som rör användarintressen, rättssäkerhet, ekonomi och innehåll.

Samordning, standardisering m.m.

Stiftelsens verksamhet inom samordnings- och standardiseringsområdet bör primärt ta sin utgångs- punkt i användarnas intressen av rättsinformationen. Det är med andra ord inte fråga om t.ex. samordning som primärt har betydelse för någon viss administrativ verksamhet, för rationalisering eller för besparingar. Exempel på intressen som ligger inom stiftelsens ändamål är kvalitetskontroller av data, åtgärder för snabb uppdatering av baser avsedda för allmän användning, åtgärder för enkel överföring av data från myndigheters verksamheter till Rättsbanken, åtgärder för att förenkla sökning genom gemensamma data- format hos olika databaser, åtgärder för att omvandla data till sådana former som är bäst lämpade för bred användning i olika juridiska verksamheter o.d.

Diskussion, forskning och utbildning

Man kan förutse att formerna för att distribuera rättsinformation kommer att fortsätta att förändras genom datorer och data kommunikationer. Vi befinner oss ännu i ett tidigt skede av utvecklingen och har inte ens hunnit uttömma de möjligheter som dagens snabbt passerande teknik erbjuder. Ett skäl är att de nya distributions- formerna förutsätter nya kunskaper om rättslig informationsanvändning, nya organisationsformer, nya rättspolitiska grepp och nya förhållningssätt till ansvar, samordning o.s.v. Och här finns trögheter av många slag. Utvecklingen går alltså långsammare än tekniken i och för sig ger möjligheter till.

Stiftelsen kan här spela en viktig roll genom att själv initiera och genom att ställa sig bakom åtgärder och insatser för debatt, forskning och utbildning. Stiftelsen bör t.ex. själv eller i sam-verkan med organisationer som Sveriges Advokatsamfund och Svenska föreningen för ADB och juridik kunna arrangera diskussioner om aktuella frågor. Stiftelsen kan också t.ex. uttala sitt stöd för forskningsprojekt inom sitt område och underlätta att få fram medel till sådana. Policyuttalanden i olika sammanhang bör inte heller vara främmande för stiftelsen.

Den praktiska verksamheten

Stiftelsen kommer att ha ett blygsamt stiftelse- kapital och endast blygsamma ekonomiska tillskott av annat slag förväntas komma från intressenterna. Med nödvändighet blir därför möjligheterna till praktiska insatser starkt begränsade. Intressenterna är medvetna om detta men står alla bakom uppfattningen att stiftelsen trots detta bör kunna spela en viktig roll och att den allt mer märkbart bör kunna påverka utvecklingen. Avsikten är att låta stiftelsen successivt finna sina uppgifter och att till en början framför allt medverka till att verksamheten med Rättsbanken kan utvecklas i önskad riktning, d.v.s. i riktning mot en lättåtkomlig, prisbillig och väl täckande elektronisk kanal för central rättsinformation.

%d bloggare gillar detta: