Stiftelseavtalet

Avtal av den 2 december 1988 om bildande av Stiftelsen för rättsinformation

Intressenterna, har denna dag träffat ett principavtal med följande innehåll.

1 § Intressenterna skall stå som stiftare till en stiftelse med namnet ”Stiftelsen för rättsinformation”

2 § Stiftelsen skall i rättssäkerhetens intresse främja att allsidig information om svenska rättskällor och anknutet juridiskt material (rättsinformation) blir tillgänglig på ADB-medium och användbar för allmänheten genom att verka för

  1. överföring av rättsinformation till ADB-medium eller annat tekniskt medium
  2. samordning och standardisering av rättsinformation
  3. diskussion, forskning och utbildning kring frågor om spridning och användning av rättsinformation som överförts till tekniskt medium.

I en särskild bilaga till avtalet beskrivs hur stiftelsen enligt intressenternas mening under den närmaste framtiden bör verka för att tillgodose stiftelseändamålen.

3 § Staten skall avskilja tillhopa 25.000 kr och övriga intressenter vardera 5.000 kr för stiftelsen,
Envar av statens företrädare och envar av övriga intressenter skall på anfordran av stiftelsen erlägga 20.000 kr som engångsbidrag till täckande av stiftelsens kostnader.

4 § Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse. Till stiftelsens styrelse skall staten utse fem ledamöter och övriga intressenter en ledamot var.

5 § Stiftelsen skall bildas senast den 1 juli 1989.

6 § FAR/SRS INFO HB alternativt Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR och Svenska Revisorssamfundet SRS får ansluta sig till detta avtal.
Intressenterna är överens om att huvudorganisationer på arbetsmarknaden, centrala organisationer inom näringslivet och inom den offentliga sektorn samt annan med verksamhet med inriktning som har väsentlig anknytning till stiftelsens ändamål före den 1 mars 1989 får anmäla önskemål att inträda som övrig intressent genom att ansluta sig till detta avtal.

Intressenterna enligt ingressen avgör om anslutning enligt andra stycket får ske.

%d bloggare gillar detta: