Stiftelseförordnandet

För att i rättssäkerhetens intresse främja att allsidig information om svenska rättskällor och anknutet juridiskt material (rättsinformation) blir tillgänglig på ADB-medium och användbar för allmänheten anslår staten ett belopp om 25.000 kr och övriga undertecknade stiftare ett belopp om 5.000 kr vardera till en självständig förmögenhet och förordnar samtidigt att följande föreskrifter skall gälla får den avsedda stiftelsen.

1. Stiftelsen skall benämnas ”Stiftelsen för rättsinformation”.

2. Stiftelsen skall verka för överföring av rättsinformation till ADB-medium eller annat tekniskt medium, samordning och standardisering av rättsinformation, diskussion, forskning och utbildning kring frågor om spridning och användning av rättsinformation som överförts till tekniskt medium.

3. Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse med säte i Stockholm.

4. Envar av statens företrädare vid stiftandet och envar av de övriga stiftarna har rätt att utse en ordinarie ledamot i styrelsen och en ersättare får denne. Styrelsen får besluta att annan än stiftare äger utse ledamot i styrelsen.

5. En styrelseledamot entledigas av den som utsett denne.

6. Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande. Styrelsen skall välja ordförande. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Ordföranden skall se till att sammanträden hålls minst två gånger årligen. Styrelsen skall sammankallas, om minst en styrelseledamot begär det.

7. Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av de enligt punkt 4 utsedda ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Beslut som avses i 4 andra stycket är dock giltigt endast om det biträtts av samtliga närvarande ledamöter.

8. Styrelsen svarar för att stiftelsen för räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen (1976:125).

9. Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av en av styrelsen utsedd auktoriserad eller godkänd revisor.

10. Revisorn har rätt att kalla till och närvara vid sammanträde med stiftelsens styrelse och att föra sådan talan som avses i 6 och 7§§ lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.

11. Stiftelsen skall inte stå under tillsyn enligt lagen ( 1929:116) om tillsyn över stiftelser.

%d bloggare gillar detta: